Skip to content

Sukkos and Shemini Atzeres Daf 82 “ביום השמיני עצרת תהי’ לכם” – with Rabbi Baruch Epstein

Overview

Summary from Sichos.net

ביום השמיני עצרת תהי’ לכם (פא, ד)

בסוכות כתיב “וחגותם אותו חג לה'”, שפועלים שמחה בהקב”ה עי”ז ש”בן חכם ישמח אב” שהאב מסתיר את פניו מבנו כדי שהבן יחפש אחריו, דבר”ה ויוה”כ הוא בחי’ “בכסה”, דין ומשפט, וטעם ההסתר הוא כדי שהבן יחפש את אביו ואזי מתגלה השמחה בחג הסוכות.

ב. והנה, הגורם בחי’ ההסתר הוא כמ”ש “עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם”, שהעוון מסתיר על בחי’ פנימיות רצונו ית’, שאינו מאיר באדם. דהנה גם באדם ישנו בחי’ פנימיות וחיצוניות, בחי’ כריעה – שעומד על עמדו והוא רק בחי’ הודאה – ובחי’ השתחוואה – ביטול רצונו לגמרי. וע”י העוון אין מאיר פנימיות רצון האדם.

ג. וזהו כל עבודתינו בר”ה ויוה”כ לעלות מבחי’ כריעה לבחי’ השתחוואה, שעוקר רצונו מהחטא ועי”ז הקב”ה ירצה פניו וישוב וירחמהו, ובחי’ זו מתגלה בסוכות, “כל האזרח בישראל ישבו בסוכות”, שמה שזורח ומאיר בתוך פנימיות נקודת הלב “ישבו בסוכות” בבחי’ גילוי. וזהו ענין סדר נטילת לולב ואתרוג, דאמרו רז”ל במדרש “פרי עץ הדר זה הקב”ה”, והדר באילנו הוא בחי’ פנימיות האילן, שהוא ענין פנימיות האהבה שיש לה’ עלינו, והאתרוג מחברים אותו עם הלולב שהוא הגבוה במינו, דהיינו השורש המושרש למעלה העושה פרי למטה בישראל, בחי’ לו לב, ומנענים אותו – שהו”ע ההתעוררות – לששה קצוות, לעורר בחי’ הדעת שהוא השורש דו’ מדות, ומביאים אותו כנגד הלב לבחי’ פנימיות הלב.

ד. אך “ביום השמיני עצרת” שהוא עד”מ המלך הנותן כתרו לבנו מחמת אהבתו, וכך בשמיני עצרת אנו מקבלים את התורה. וזהו “עצרת תהי’ לכם”, שהשמחה נאסף בקרבו מפני אימת המלך, בחי’ קבלת עול מלכות שמים.

Detailed Daf Overview

Unable to display PDF file. Download instead.

Short Daf Summary

Unable to display PDF file. Download instead.

Partner With Us