Skip to content

Shemini Atzeres Daf 85 “ביום השמיני עצרת תהי’ לכם #3” with Rabbi Baruch Epstein

Overview

For more from Rabbi Epstein, please visit https://www.baismenachemchicago.org/bais-menachem-chabad-center

Sichos.net Summary:

ביום השמיני עצרת תהי’ לכם (פד, ד)

בר”ה אומרים זה היום תחילת מעשיך, תחילת מעשיך הוא גן עדן התחתון שהוא התחלת עולם העשי’. וכדי שיהי’ תחילת מעשיך הוא ע”י זיכרון ליום ראשון שלפני ההשתלשלות, כי נעוץ תחילתן בסופן.

ב. אך הנה הודע שירידה צורך עלי’, ולא”כ הירידה לעוה”ז הוא צורך עלי’, והעלי’ שהוא שהנשמות מתעלמת מבחי’ שם והארה, בחי’ נהנים מזיו השכינה, וע”י עבודת התשובה בעוה”ז היא מתעלמת בבחי’ ביטול באוא”ס.

ג. ובכח תשובה זו נמשך בשמע”צ בחי’ שמחת תורה, דהנה התורה בכללותה היא ב’ תורות, תורה שבכתב ותורה שבע”פ, תורה שבע”פ שבו מתגלה בבחי’ רחבות הו”ע בינה, תורת אימך, ותורה שבכתב הוא בחי’ חכמה. ובעבודה הנה בינה הוא בחי’ אהבה ויראה ההתעלות הלב ע”י גילוי ההשגה, ובחי’ חכמה הוא בחי’ ביטול ההשגה בבחי’ ונחנו מה, בחי’ ביטול באוא”ס. ובשמחת תורה ישנן חיבור חכמה וגבינה, שבחי’ חכמה מתגלה כמו בחי’ בינה.

ד. וזהו כאיש אשר אימו תנחמנו כן אנכי אנחמכם, שבזמן הזה הגילוי הוא מבחי’ אם הבנים שמחה, ולעת”ל יתגלה בחי’ אנכי.

ה. והנה, כל זה הוא בכח התשובה שביוה”כ. וזהו זה היום, היום הוא בחי’ התשובה, היום אם בקולו תשמעו, וקאי על היום שהוא זיכרון ליום ראשון שלפני ההשתלשלות, ומפני שניות תחילתן בסופו לכן מאיר בחי’ זה בעוה”ז דוקא.

ולתוספת ביאור ענין שמחת תורה שהתורה תהי’ שמחה. הנה, קיום כל הדברים הגשמיים הוא על ידי שדיברו בן חכמים בתורתינו, שזהו ענין דיבר הכתוב בהוה, וכמו שימו תורה שיש כך יש תורה הרוחניות, והתורה היא לבוש המחבר מעולם ועד עולם, והנה לבוש האדם כשהוא לבוש בן נעשה תפארת לו, משא”כ כשהוא מונח בקרן זווית אזי שולט בו ריקבון, כך כביכול כשאדם העליון לבוש בתורה היי ושבת נמשך בה אוא”ס אזי התורה היא בחי’ שמחה ותענוג.

Detailed Daf Overview

Unable to display PDF file. Download instead.

Short Daf Summary

Unable to display PDF file. Download instead.

Partner With Us