Sefer Vayikra

Metzorah

Kedoshim

Bechukotai

Hosafot

Sefer Bamidbar

Bamidbar

Naso

Beha’alotcha

Shlach

Korach

Chukat

Balak

Pinchas

Matot

Maasei

Sefer Devarim

Devarim

Va’etchanan

Eikev

Re’eh

Ki Teitzei

Ki Tavo

Nitzavim

Rosh Hashana through Yom Kippur

Ha’azinu

Sukkot

Shemini Atzeret

V’Zot HaBracha